Regulamentul oficial al concursului ?C??tig? un sejur la mare oferit de NEFERTITI TRAVEL?

Perioada concursului: 26 Aug. 2013 ? 6 Sept. 2013

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului ?C??tig? un sejur la mare oferit de NEFERTITI TRAVEL? ?este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul ?n Bucure?ti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2,? av?nd cod unic de ?nregistrare 24784959, ?nmatriculat? la registrul comer?ului sub nr. J40/19820/2008 (denumit? ?n continuare ?Organizatorul?)

Regulamentul oficial este ?ntocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din Rom?nia, fiind disponibil pe toat? durata desf??ur?rii concursului pe site-ul www.okazii.ro ?i pe pagina de Facebook Okazii.ro Fashion (https://www.facebook.com/OkaziiFashion). Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a modifica oricare din condi?iile stabilite ?n prezentul regulament, ?n orice moment, anun??nd publicul despre aceste modific?ri, prin intermediul site-ului men?ionat mai sus.

SEC?IUNEA 2. LOCUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura pe internet prin intermediul paginii de Facebook Okazii Fashion.

SEC?IUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura ?n perioada? 26 August 2013 ? 6 Septembrie 2013.

SEC?IUNEA 4. DREPTUL ?I CONDI?IILE DE PARTICIPARE

Concursul ?C??tig? un sejur la mare oferit de NEFERTITI TRAVEL? este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au ?mplinit v?rsta de 18 ani p?n? la data de 26 august 2013, reziden?i ?n Rom?nia, care au un cont de Facebook ?i care vor ?ndeplini condi?iile de participare afi?ate (denumi?i, ?mpreun?, ?n continuare ?Utilizatorii?). ?n cazul ?n care c??tig?torul premiului este o persoan? incapabil? din punct de vedere juridic aceasta este ?ndrept??it? s? intre ?n posesia premiului numai dup? ce a primit aprobarea scris? ?i semn?tura reprezentantului s?u legal (p?rinte, tutore etc.), fiind necesar? dovedirea de c?tre acesta a calit??ii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaz? a fi prezentat la ridicarea premiului.

Premiile sunt oferite de S.C. Nefertiti Lider One S.R.L., ?cu sediul social ?n Bucuresti, Str. Ion C?mpineanu, Nr 21 , ?nregistrat? la registrul comer?ului sub nr. J51/413/2011, av?nd cod unic de ?nregistrare 29177532,? (denumit? ?n continuare ?Nefertiti Travel?).

La acest concurs nu pot participa angaja?ii Organizatorului ?i ai Nefertiti Travel, precum ?i ai celorlalte companii implicate ?n organizarea promo?iei, ?i a membrilor familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).

?n cazul particip?rii la concurs se consider? c? Utilizatorii cunosc ?i accept? prezentul Regulament.

SEC?IUNEA 5. MODUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Ce trebuie s? faci:

  1. ?n perioada 26 August ? 6 Septembrie 2013, cei care doresc ?nscrierea ?n cadrul concursului vor trebui s? dea ?LIKE & SHARE? concursului C??tig? un sejur la mare oferit de NEFERTITI TRAVEL pe FACEBOOK Okazii Fashion.
  2. Aboneaz?-te la newsletterul OKAZII acces?nd link-ul http://www.okazii.ro/fashion-lifestyle/abonare/?wsrc=fb .
  3. C??tig?torul concursului va fi ales prin tragere la sor?i,? ?n termen de o zi lucr?toare de la ?ncheierea concursului.

SEC?IUNEA 6. PREMIILE OFERITE ?N CADRUL ACESTUI CONCURS

Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Valoarea premiului
?n RON fara TVA
6 nopti cazare / 2 persoane
COMPLEX STEAUA DE MARE – Hotel MEDUZA/DELFINUL 3*, EFORIE NORD
Perioada 13-18 Septembrie 2013
Tragere la sor?i 1 690

Nu se permite acordarea contravalorii ?n bani a premiului oferit ?n cadrul acestui concurs.

SEC?IUNEA 7. TAXE ?I IMPOZITE

Nefertiti Travel se oblig? s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitul datorat pentru veniturile ob?inute de c?tre c??tig?tori ?n conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de orice alt? natur?, ?n leg?tur? cu acestea cad ?n sarcina c??tig?torilor.

SEC?IUNEA 8. ANUN?AREA ?I ACORDAREA PREMIILOR

Premiul se acord? ?n urma tragerii la sor?i. Tragerea la sor?i, publicarea ?i anun?area c??tig?torilor vor avea loc ?n termen de 24 ore de la ?ncheierea concursului. C??tig?torul va primi un mesaj de ?n?tiin?are pe adresa de e-mail indicat? la ?nregistrare pe site. C??tig?torilor li se vor acorda premiile doar dac? trimit un e-mail de confirmare ?n termen de 3 zile de la primirea e-mailul de anun?are a c??tig?torului, care s? cuprind? urm?toarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site ?i num?rul de telefon. Aceste date trebuie s? coincid? cu datele indicate la ?nregistrare pe site de c?tre c??tig?tor, iar ?n caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

?n cazul ?n care NEFERTITI TRAVEL nu prime?te e-mailul de confirmare de la c??tig?tor ?n termen de trei zile de la anun?area c??tig?torului prin e-mail trimis de c?tre NEFERTITI TRAVEL c?tre c??tig?tor, premiul se anuleaz?.

C??tig?torul va primi premiul sub forma de voucher electronic, dup? transmiterea unei copii a c?r?ii de identitate. C??tig?torul va trebui s? trimit? confirmare de primire a voucherului c?tre NEFERTITI TRAVEL cel mai t?rziu p?n? pe data de 10 Septembrie 2013 ?n cazul ?n care c??tig?torul nu trimite e-mail de confirmare a primirii voucherului pe mail p?n? la aceast? dat?, premiul se anuleaz?.

C??tig?torul premiului nu poate solicita contravaloarea premiilor ?n bani, sau ?n alte obiecte care are o valoare echivalent? cu valoarea premiului, ?i nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SEC?IUNEA 9. PROCEDURA TRAGERII LA SOR?I

Procedura tragerii la sor?i se va desf??ura ?n fa?a unei comisii formate din reprezentan?ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 10. CONFIDEN?IALITATE

Organizatorul ?i Nefertiti Travel se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Toate datele personale ale participan?ilor vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Participan?ii la concurs sunt de acord ca datele personale s? le fie utilizate at?t pentru ac?iuni promo?ionale viitoare, f?r? alte pl??i sau obliga?ii, c?t ?i pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, dac? este cazul. Participan?ii la concurs sunt de acord c? Organizatorul ?i Nefertiti Travel pot utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor ?n cadrul concursului prev?zut de acest regulament.

Participan?ii, incluz?nd ?i c??tig?torii accept? prin prezentul regulament ca numele, fotografiile ?i materialele filmate cu ei s? fie f?cute publice ?i utilizate ?n scop publicitar, f?r? alte obliga?ii.

Participan?ii la concurs se oblig? s? participe doar ?n nume propriu.

Participan?ii sunt de acord ?i se oblig? s? respecte toate drepturile de autor ?i orice alte drepturi de crea?ie intelectual? ale Organizatorului, precum ?i ale celorlalte companii implicate ?n concurs, asupra tuturor materialelor puse la dispozi?ie pe site sau pe Facebook pentru desf??urarea concursului, incluz?nd dar f?r? a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt con?inut. Participan?ii la concurs se oblig? s? nu fraudeze sau atace prin orice metode ?i ?n orice m?sur? sistemul sau mecanismele utilizate pentru desf??urarea concursului.

Participan?ii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris? adresat? c?tre Organizator, ?tergerea sau actualizarea datelor personale ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SEC?IUNEA 11. LIMITAREA R?SPUNDERII

Organizatorul ?i Nefertiti Travel nu ??i asum? nici o obliga?ie pentru transmiterea ?i primirea mesajelor de confirmare privind c??tigarea concursului sau orice alte mesaje ?n leg?tur? cu desf??urarea concursului sau privind concursul, ?i nici pentru eventualele erori de transmitere ?i primire a acestor mesaje.

Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a lua orice fel de m?suri pentru a ?mpiedica sau opri orice fel de abuz ?mpotriva concursului sau a desf??ur?rii acestuia.

Participan?ii sunt de acord ca ?n cazurile de for?? major? Organizatorul ?i / sau operatorii, directorii, angaja?ii, sucursalele, filialele ?i reprezentan?ii s?i, sunt exonera?i total de r?spundere. Cazurile de for?? major? includ, dar nu se limiteaz? la acestea, erori de func?ionare ale echipamentului tehnic, lipsa func?ionarii conexiunii la internet, lipsa func?ion?rii conexiunilor de telefon, viru?ii informatici, atacurile informatice de orice fel ?i interferarea cu programe informatice mali?ioase, accesul neautorizat ?n sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organizatorul nu poate fi tras la r?spundere pentru nicio alt? situa?ie asupra c?reia nu de?ine controlul.

?n mod expres, participan?ii ?n?eleg si accept? c? Organizatorul este absolvit de orice r?spundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluz?nd dar f?r? a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect ?n legatur? cu concursul precum ?i din utilizarea site-ului ?n orice mod sau orice efecte juridice deriv?nd din aceasta.

Participan?ii sunt de acord ?i accept? c? toate facilit??ile concursului precum ?i premiile le sunt oferite ?a?a cum sunt?, ?a?a cum sunt diponibile? ?i le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul ?i Nefertiti Travel nu pot fi tra?i la r?spundere ?n nicio m?sur? cu privire la premiile, sau utilizarea acestora ?i orice efecte juridice / economice deriv?nd din utilizarea acestora.

SEC?IUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii ap?rute ?ntre Organizator ?i participan?ii la concurs se vor solu?iona pe cale amiabil? sau, ?n cazul ?n care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de c?tre instan?ele judec?tore?ti competente de sediul Organizatorului.

SEC?IUNEA 13. ?NTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va ?ntrerupe doar ?n caz de for?? major? sau printr-o decizie a Organizatorului. Sunt considerate evenimente de for?? major?, f?r? a se limita la acestea, evenimente ca r?zboiul, revolu?ia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de func?ionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa func?ion?rii conexiunii la internet, lipsa func?ion?rii conexiunilor de telefon, viru?ii informatici, atacurile informatice de orice fel ?i interferarea cu programe informatice mali?ioase, accesul neautorizat ?n sistemele site-ului, erorile de operare, inunda?ia, incendiul, greva ?i ?ncetarea nelegal? a lucrului, emiterea de c?tre o autoritate competent? a unui ordin sau a oric?rui act cu caracter obligatoriu care ?mpiedic? desf??urarea activit??ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil ?n mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro ?i la adresa https://www.facebook.com/OkaziiFashion pe toat? durata acestuia.

Participarea la concurs implic? obligativitatea respect?rii tuturor prevederilor prezentului regulament.

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu