Regulamentul oficial al concursului „Aboneaza-te la super premii!”

Perioada concursului: 16.09.2013 ? 30.09.2013

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Aboneaza-te la super premii!” este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul In Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2, avand cod unic de inregistrare 24784959, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J40/19820/2008 (denumita in continuare „okazii.ro”).

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislasiei aplicabile din Romania, fiind disponibil pe toata durata desfasurarii concursului pe site-ul Okazii.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SEC?IUNEA 2. LOCUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe internet prin intermediul paginii http://beautynewsbyadelasirghie.blogspot.ro/.

SEC?IUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 16.09.2013  30.09.2013.

SEC?IUNEA 4. DREPTUL ?I CONDI?IILE DE PARTICIPARE

Concursul „Aboneaza-te la super premii!” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 16.09.2013, rezidenti in Romania, (denumiti, impreuna, in continuare „Utilizatorii?”). ?n cazul ?n care c??tig?torul premiului este o persoan? incapabil? din punct de vedere juridic aceasta este ?ndrept??it? s? intre ?n posesia premiului numai dup? ce a primit aprobarea scris? ?i semn?tura reprezentantului s?u legal (p?rinte, tutore etc.), fiind necesar? dovedirea de c?tre acesta a calit??ii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaz? a fi prezentat catre Okazii.ro.

La acest concurs nu pot participa angaja?ii okazii.ro ?i ai celorlalte companii implicate ?n organizarea promo?iei, precum ?i membrii familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).

?n cazul particip?rii la concurs se consider? ca Utilizatorii cunosc ?i accept? prezentul Regulament.

SEC?IUNEA 5. MODUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Ce trebuie s? faci:

  1. ?n perioada 16.09.2013 – 30.09.2013 cei care doresc ?nscrierea ?n cadrul concursului vor trebui sa se aboneze la Newsletterul Okazii Fashion si sa dea like paginii de Facebook Okazii Fashion.
  2. Aboneaz?-te la newsletterul OKAZII acces?nd link-ul http://www.okazii.ro/fashion-lifestyle/abonare/?wsrc=adelasirghie.
  3. C??tig?torul concursului va fi ales prin tragere la sor?i,? ?n termen de o zi lucr?toare de la ?ncheierea concursului, respectiv in data de 30.09.2013.
  4. O persoan? poate c??tiga doar o singur? dat?, indiferent de num?rul de ac?iuni.

SEC?IUNEA 6. PREMIILE OFERITE ?N CADRUL ACESTUI CONCURS

Nr Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Valoarea premiului in RON cu TVA
1 3 produse Keune: Balsam nutritiv Keune VITAL NUTRITION 200 ml, Sampon nutritiv Keune VITAL NUTRITION 250 ml, Fluid nutritiv Keune VITAL NUTRITION 125 ml Tragere la sorti 1 178
2 2 produse Ivatherm: Crema Ivatherm IVAPUT HIDRA 40 ml +Gel spumant curatare Ivatherm IVAPUR 250 ml Tragere la sorti 1 57.35

Nu se permite acordarea contravalorii ?n bani a premiilor oferite ?n cadrul acestui concurs ?i nici schimbarea premiilor ?ntre c??tig?tori.

SEC?IUNEA 7. TAXE ?I IMPOZITE

Organizatorul se oblig? s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitul datorat pentru veniturile ob?inute de c?tre c??tig?tori ?n conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de orice alt? natur?, ?n leg?tur? cu acestea cad ?n sarcina c??tig?torilor.

?SEC?IUNEA 8. ANUN?AREA ?I ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acord? ?n urma tragerii la sor?i. Tragerea la sor?i, publicarea ?i anun?area c??tig?torilor vor avea loc ?n termen de 24 ore de la ?ncheierea concursului. C??tig?torii vor primi un mesaj de ?n?tiin?are pe adresa de e-mail indicat? la ?nregistrare pe site. C??tig?torilor li se vor acorda premiile doar dac? trimit un e-mail de confirmare in termen de 3 zile de la primirea e-mailul de anun?are a c??tig?torului, care s? cuprind? urm?toarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site ?i num?rul de telefon. Aceste date trebuie s? coincid? cu datele indicate la ?nregistrare pe site de c?tre c??tig?tor, iar ?n caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

?n cazul ?n care okazii.ro nu prime?te e-mailul de confirmare de la c??tig?tor ?n termen de trei zile de la anun?area c??tig?torului prin e-mail trimis de c?tre Organizator c?tre c??tig?tor, premiul se anuleaz?.

C??tig?torii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Ace?tia trebuie s? prezinte o copie de pe un act de identitate valabil, fie la data la care se prezint? la sediul Organizatorului ?n vederea ridic?rii premiului, fie curierului, ?n momentul livr?rii premiului c??tig?torului. ?n cazul livr?rii premiului, c??tig?torul va oferi curierului o copie de pe actul de identitate, copie care va ajunge la reprezentan?ii Organizatorului.

C??tig?torii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor ?n bani, sau ?n alte obiecte care are o valoare echivalent? cu valoarea premiului, ?i nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SEC?IUNEA 9. PROCEDURA TRAGERII LA SOR?I

?Procedura tragerii la sor?i se va desf??ura ?n fa?a unei comisii formate din reprezentan?ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 10. CONFIDEN?IALITATE

?Organizatorul se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

?Toate datele personale ale participan?ilor vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Participan?ii la concurs sunt de acord ca datele personale s? le fie utilizate at?t pentru ac?iuni promo?ionale viitoare, f?r? alte pl??i sau obliga?ii, c?t ?i pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, dac? este cazul. Participan?ii la concurs sunt de acord c? Organizatorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor ?n cadrul concursului prev?zut de acest regulament.

Participantii, incluz?nd ?i c??tig?torii accept? prin prezentul regulament ca numele, fotografiile ?i materialele filmate cu ei s? fie f?cute publice ?i utilizate ?n scop publicitar, f?r? alte obliga?ii.

Participan?ii la concurs se oblig? s? participe doar ?n nume propriu.

Participan?ii sunt de acord ?i se oblig? s? respecte toate drepturile de autor ?i orice alte drepturi de crea?ie intelectual? ale Organizatorului, precum ?i ale celorlalte companii implicate ?n concurs, asupra tuturor materialelor puse la dispozi?ie pe site pentru desf??urarea concursului, incluz?nd dar f?r? a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt con?inut. Participan?ii la concurs se oblig? s? nu fraudeze sau atace prin orice metode ?i ?n orice m?sur? sistemul sau mecanismele utilizate pentru desf??urarea concursului.

Participan?ii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris? adresat? c?tre Organizator, ?tergerea sau actualizarea datelor personale ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SEC?IUNEA 11. LIMITAREA R?SPUNDERII

Organizatorul nu ??i asum? nici o obliga?ie pentru transmiterea ?i primirea mesajelor de confirmare privind c??tigarea concursului sau orice alte mesaje ?n leg?tur? cu desf??urarea concursului sau privind concursul, ?i nici pentru eventualele erori de transmitere ?i primire a acestor mesaje.

Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a lua orice fel de m?suri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz ?mpotriva concursului sau a desf??ur?rii acestuia.

Participan?ii sunt de acord ca ?n cazurile de for?? major? Organizatorul si / sau operatorii, directorii, angaja?ii, sucursalele, filialele ?i reprezentan?ii s?i, sunt exonera?i total de r?spundere. Cazurile de for?? major? includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de func?ionare ale echipamentului tehnic, lipsa func?ionarii conexiunii la internet, lipsa func?ion?rii conexiunilor de telefon, viru?ii informatici, atacurile informatice de orice fel ?i interferarea cu programe informatice mali?ioase, accesul neautorizat ?n sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organziatorul nu poate fi tras la r?spundere pentru nicio alt? situa?ie asupra c?reia nu de?ine controlul.

In mod expres, participan?ii ?n?eleg si accept? c? Organizatorul este absolvit de orice r?spundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluz?nd dar f?r? a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect ?n legatur? cu concursul precum ?i din utilizarea site-ului ?n orice mod sau orice efecte juridice deriv?nd din aceasta.

Participan?ii sunt de acord ?i accept? c? toate facilit??ile concursului precum ?i premiile le sunt oferite ?a?a cum sunt?, ?a?a cum sunt diponibile? ?i le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul nu poate fi tras la r?spundere ?n nicio m?sur? cu privire la premiile, sau utilizarea acestora ?i orice efecte juridice / economice deriv?nd din utilizarea acestora.

SEC?IUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii ap?rute ?ntre Organizator ?i participan?ii la concurs se vor solu?iona pe cale amiabil? sau, ?n cazul ?n care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de c?tre instan?ele judec?tore?ti competente de sediul Organizatorului.

SEC?IUNEA 13. ?NTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va ?ntrerupe doar ?n caz de for?? major? sau printr-o decizie a Organizatorului. Sunt considerate evenimente de for?? major?, f?r? a se limita la acestea, evenimente ca r?zboiul, revolu?ia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inunda?ia, incendiul, greva ?i ?ncetarea nelegal? a lucrului, emiterea de c?tre o autoritate competent? a unui ordin sau a oric?rui act cu caracter obligatoriu care ?mpiedic? desf??urarea activit??ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil ?n mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro si pe blogul http://beautynewsbyadelasirghie.blogspot.ro/ ?pe toat? durata acestuia.

Participarea la concurs implic? obligativitatea respect?rii tuturor prevederilor prezentului regulament.

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu