Regulament concurs “Black Friday”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ?Black Friday?

?

Perioada concursului:19.11.2012 ? 22.11.2012

?

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului ?Black Friday? este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul ?n Bucure?ti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2, av?nd cod unic de ?nregistrare 24784959, ?nmatriculat? la registrul comer?ului sub nr. J40/19820/2008 (denumit? ?n continuare ?okazii.ro?).

Regulamentul oficial este ?ntocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din Rom?nia, fiind disponibil pe toat? durata desf??ur?rii concursului pe site-ul okazii.ro, la adresa www2.okazii.ro/anunturi/ ?i pe paginile de Facebook ce apartin Okazii.ro. Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a modifica oricare din condi?iile stabilite ?n prezentul regulament, ?n orice moment, anun?and publicul despre aceste modific?ri, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

 

SEC?IUNEA 2. LOCUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura pe internet prin intermediul paginilor de Facebook Okazii.ro ?i Okazii Fashion.

 

SEC?IUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura ?n perioada 19.11.2012 ? 22.11.2012.

 

SEC?IUNEA 4. DREPTUL ?I CONDI?IILE DE PARTICIPARE

Concursul ?Black Friday? este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au ?mplinit v?rsta de 18 ani p?n? la data de 18.11.2012, reziden?i ?n Rom?nia, care au un cont de utilizator pe pagina de internet www.okazii.ro (denumi?i, ?mpreun?, ?n continuare ?Utilizatorii?). ?n cazul ?n care c??tig?torul premiului este o persoan? incapabil? din punct de vedere juridic aceasta este ?ndrept??it? s? intre ?n posesia premiului numai dup? ce a primit aprobarea scris? ?i semn?tura reprezentantului s?u legal (p?rinte, tutore etc.), fiind necesar? dovedirea de c?tre acesta a calit??ii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaz? a fi prezentat catre Okazii.ro.

La acest concurs nu pot participa angaja?ii okazii.ro ?i ai celorlalte companii implicate ?n organizarea promo?iei, precum ?i membrii familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).

 

?n cazul particip?rii la concurs se consider? ca Utilizatorii cunosc ?i accept? prezentul Regulament.

 

SEC?IUNEA 5. MODUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Ce trebuie s? faci:

1. Trebuie sa fii fan al paginilor de Facebook Okazii.ro si Okazii Fashion.

2. ?n perioada 19.11.2012 ? 22.11.2012, ora 15.00 d? share produselor pe pagina ta personal? Facebook, produse reg?site pe paginile de facebook Okazii.ro si Okazii Fashion, iar ?n urma unei trageri la sor?i a ac?iunilor ( share ), cinci persoane vor c??tiga c?te un produs distribuit de ei.

3. C??tig?torii concursului vor fi ale?i prin tragere la sor?i joi, 22 noiembrie 2012, ora 20.00.Se va extrage un numar de 5 castigatori.

4. O persoan? poate c??tiga doar o singur? dat?, indiferent de num?rul de ac?iuni (share ).

 

SEC?IUNEA 6. PREMIILE OFERITE ?N CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii ?n bani a premiilor oferite ?n cadrul acestui concurs ?i nici schimbarea premiilor ?ntre c??tig?tori.

Premiul nu include transportul. Castigatorul se va prezenta la sediul Netbridge Services S.R.L., cu o copie a cartii de identitate.

 

SEC?IUNEA 7. ANUN?AREA ?I ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acord? ?n urma tragerii la sor?i. Publicarea ?i anun?area c??tig?torilor vor avea loc ?n termen de 24 ore de la ?ncheierea concursului. C??tig?torii vor primi un mesaj de ?n?tiin?are pe adresa de e-mail indicat? la ?nregistrare pe site. C??tig?torilor li se vor acorda premiile doar dac? trimit un e-mail de confirmare in termen de 3 zile de la primirea e-mailul de anun?are a c??tig?torului, care s? cuprind? urm?toarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site ?i num?rul de telefon. Aceste date trebuie s? coincid? cu datele indicate la ?nregistrare pe site de c?tre c??tig?tor, iar ?n caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

?n cazul ?n care okazii.ro nu prime?te e-mailul de confirmare de la c??tig?tor ?n termen de trei zile de la anun?area c??tig?torului prin e-mail trimis de c?tre Organizator c?tre c??tig?tor, premiul se anuleaz?.

Acordarea premiilor se va face dup? trecerea unui termen de 5 zile lucr?toare de la data confirm?rii pe mail a datelor de c?tre c??tig?tor.

C??tig?torii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Ace?tia trebuie s? prezinte o copie de pe un act de identitate valabil, fie la data la care se prezint? la sediul Organizatorului ?n vederea ridic?rii premiului, fie curierului, ?n momentul livr?rii premiului c??tig?torului. ?n cazul livr?rii premiului, c??tig?torul va oferi curierului o copie de pe actul de identitate, copie care va ajunge la reprezentan?ii Organizatorului.

C??tig?torii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor ?n bani, sau ?n alte obiecte care are o valoare echivalent? cu valoarea premiului, ?i nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

SEC?IUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SOR?I

Procedura tragerii la sor?i se va desf??ura ?n fa?a unei comisii formate din reprezentan?ii Organizatorului.

 

SEC?IUNEA 9. CONFIDEN?IALITATE

Okazii.ro se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Toate datele personale ale participan?ilor vor deveni proprietatea Okazii.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participan?ii la concurs sunt de acord ca datele personale s? le fie utilizate atat pentru ac?iuni promo?ionale viitoare, f?r? alte pl??i sau obliga?ii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca okazii.ro poate utiliza datele cu caracter peronal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament.

Participantii, incluz?nd ?i c??tig?torii accept? prin prezentul regulament ca numele, fotografiile ?i materialele filmate cu ei s? fie f?cute publice ?i utilizate ?n scop publicitar, f?r? alte obliga?ii.

Participan?ii la concurs se oblig? s? participe doar ?n nume propriu.

Participan?ii sunt de acord ?i se oblig? s? respecte toate drepturile de autor ?i orice alte drepturi de crea?ie intelectual? ale okazii.ro asupra tuturor materialelor puse la dispozi?ie de c?tre ?okazii.ro pe site sau pe Facebook pentru desf??urarea concursului, incluz?nd dar f?r? a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt con?inut. Participan?ii la concurs se oblig? s? nu fraudeze sau atace prin orice metode ?i ?n orice m?sur? sistemul sau mecanismele utilizate pentru desf??urarea concursului.

 

Participan?ii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris? adresat? c?tre okazii.ro, ?tergerea sau actualizarea datelor personale ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

 

SEC?IUNEA 10. LIMITAREA R?SPUNDERII

S.C. Netbridge Services S.R.L. se oblig? s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitul datorat pentru veniturile ob?inute de c?tre c??tig?tori ?n conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de orice alt? natur?, ?n leg?tur? cu acestea cad ?n sarcina c??tig?torilor.

Okazii.ro nu ??i asum? nici o obliga?ie pentru transmiterea ?i primirea mesajelor de confirmare privind c??tigarea concursului sau orice alte mesaje ?n leg?tur? cu desf??urarea concursului sau privind concursul, ?i nici pentru eventualele erori de transmitere ?i primire a acestor mesaje.

Okazii.ro ?si rezerv? dreptul de a lua orice fel de m?suri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desf??ur?rii acestuia.

Participan?ii sunt de acord ca in cazurile de forta majora okazii.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonera?i total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere pentru nicio alt? situa?ie asupra c?reia nu de?ine controlul.

In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Okazii.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Participan?ii sunt de acord ?i accept? c? toate facilit??ile concursului precum ?i premiile le sunt oferite ?a?a cum sunt?, ?a?a cum sunt diponibile? ?i le folosesc pe riscul lor propriu, iar Okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere ?n nicio m?sur? cu privire la premiile, sau utilizarea acestora ?i orice efecte juridice / economice deriv?nd din utilizarea acestora.

SEC?IUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii ap?rute ?ntre okazii.ro ?i participan?ii la concurs se vor solu?iona pe cale amiabil? sau, ?n cazul ?n care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de c?tre instan?ele judec?tore?ti competente de sediul Organizatorului.

 

SEC?IUNEA 12. ?NTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va ?ntrerupe doar ?n caz de for?? major? sau printr-o decizie a okazii.ro. Sunt considerate evenimente de for?? major?, f?r? a se limita la acestea, evenimente ca r?zboiul, revolu?ia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inunda?ia, incendiul, greva ?i ?ncetarea nelegal? a lucrului, emiterea de c?tre o autoritate competent? a unui ordin sau a oric?rui act cu caracter obligatoriu care ?mpiedic? desf??urarea activit??ii okazii.ro.

 

SEC?IUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Regulamentul concursului este disponibil ?n mod gratuit pe http://www2.okazii.ro/anunturi/ pe toat? durata acestuia.

Participarea la concurs implic? obligativitatea respect?rii tuturor prevederilor prezentului regulament.

 

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu