REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ?C??tig? o sesiune de shopping online ?n valoare de 400 lei ?i o ?edin?? de consiliere stilistic??

Perioada concursului: 18.09.2012 ? 30.09.2012

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului „C??tig? o sesiune de shopping online ?n valoare de 400 lei ?i o ?edin?? de consiliere stilistic?” este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul ?n Bucure?ti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2 – av?nd cod unic de ?nregistrare 24784959, ?nmatriculat? la registrul comer?ului sub nr. J40/19820/2008 (denumit? ?n continuare ?Okazii.ro?).
Regulamentul oficial este ?ntocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din Rom?nia, fiind disponibil pe toat? durata desf??ur?rii concursului pe site-ul Okazii.ro ?i pe pagina de Facebook Okazii.ro. Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a modifica oricare din condi?iile stabilite ?n prezentul regulament, ?n orice moment, anun??nd publicul despre aceste modific?ri, prin intermediul site-ului men?ionat mai sus.

SEC?IUNEA 2. LOCUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI
Concursul se va desf??ura pe site-ul Okazii.ro.

SEC?IUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se va desf??ura ?n perioada 18.09.2012 ? 30.09.2012.

SEC?IUNEA 4. DREPTUL ?I CONDI?IILE DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au ?mplinit v?rsta de 18 ani p?n? la data de 18.09.2012, reziden?i ?n Rom?nia, care vor face o tranzac?ie ?n magazinul oficial TinaR de pe Okazii.ro (denumi?i, ?mpreun?, ?n continuare ?Utilizatorii?). ?n cazul ?n care c??tig?torul premiului este o persoan? incapabil? din punct de vedere juridic, aceasta este ?ndrept??it? s? intre ?n posesia premiului numai dup? ce a primit aprobarea scris? ?i semn?tura reprezentantului s?u legal (p?rinte, tutore etc.), fiind necesar? dovedirea de c?tre acesta a calit??ii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaz? a fi prezentat c?tre Okazii.ro.
La acest concurs nu pot participa angaja?ii Okazii.ro ?i ai celorlalte companii implicate ?n organizarea promo?iei, precum ?i membrii familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).
?n cazul particip?rii la concurs se consider? ca Utilizatorii cunosc ?i accept? prezentul Regulament.

SEC?IUNEA 5. MODUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI
Ce trebuie s? faci:
1. ?n perioada 18 ? 30 septembrie, cei care doresc ?nscrierea ?n cadrul concursului vor trebui s? fac? o tranzactie ?n magazinul oficial TinaR de pe Okazii.ro.
2. C??tig?torul concursului va fi ales prin tragere la sor?i, luni, 1 octombrie 2012.

SEC?IUNEA 6. PREMIILE OFERITE ?N CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii ?n bani a premiului oferit ?n cadrul acestui concurs.

Nr. Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Valoarea premiului

?n RON fara TVA

1. Voucher de cumparaturi in http://magazine.Okazii.ro/tinar Tragere la sor?i 1 400
2. Sedinta consultanta stil 1

SEC?IUNEA 7. ANUN?AREA ?I ACORDAREA PREMIILOR

Premiul se acord? ?n urma tragerii la sor?i. Tragerea la sor?i, publicarea ?i anun?area c??tig?torului va avea loc ?n termen de 24 ore de la ?ncheierea concursului. C??tig?torul va primi un mesaj de ?n?tiin?are pe adresa de e-mail indicat? la ?nregistrare pe site. C??tig?torului i se va acorda premiul doar dac? trimite un e-mail de confirmare ?n termen de 3 zile de la primirea e-mailul de anun?are, care s? cuprind? urm?toarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site ?i num?rul de telefon. Aceste date trebuie s? coincid? cu datele indicate la ?nregistrare pe site de c?tre c??tig?tor, iar ?n caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

?n cazul ?n care Okazii.ro nu prime?te e-mailul de confirmare de la c??tig?tor ?n termen de trei zile, premiul se anuleaz?.

C??tig?torul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului ?n bani.

SEC?IUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SOR?I
Procedura tragerii la sor?i se va desf??ura ?n fa?a unei comisii formate din reprezentan?ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 9. CONFIDEN?IALITATE
Toate datele personale ale participan?ilor vor deveni proprietatea Okazii.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participan?ii la concurs sunt de acord ca datele personale s? le fie utilizate atat pentru ac?iuni promo?ionale viitoare, f?r? alte pl??i sau obliga?ii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca Okazii.ro poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament.
Participan?ii la concurs se oblig? s? participe doar ?n nume propriu.
Participan?ii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris? adresat? c?tre ?Okazii.ro, ?tergerea sau actualizarea datelor personale ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SEC?IUNEA 10. LIMITAREA R?SPUNDERII
S.C. Netbridge Services S.R.L. se oblig? s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitul datorat pentru veniturile ob?inute de c?tre c??tig?tor ?n conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de orice alt? natur?, ?n leg?tur? cu acestea cad ?n sarcina c??tig?torilor.
Okazii.ro nu ??i asum? nicio obliga?ie pentru transmiterea ?i primirea mesajelor de confirmare privind c??tigarea concursului sau orice alte mesaje ?n leg?tur? cu desf??uarea concursului sau privind concursul, ?i nici pentru eventualele erori de transmitere ?i primire a acestor mesaje.
Okazii.ro ?si rezerv? dreptul de a lua orice fel de m?suri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desf??ur?rii acestuia.
Participan?ii sunt de acord ca in cazurile de forta majora Okazii.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonera?i total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere pentru nicio alt? situa?ie asupra c?reia nu de?ine controlul.
In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Okazii.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
Participan?ii sunt de acord ?i accept? c? toate facilit??ile concursului precum ?i premiile le sunt oferite ?a?a cum sunt?, ?a?a cum sunt diponibile? ?i le folosesc pe riscul lor propriu, iar Okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere ?n nicio m?sur? cu privire la premiile, sau utilizarea acestora ?i orice efecte juridice / economice deriv?nd din utilizarea acestora.

SEC?IUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii ap?rute ?ntre Okazii.ro ?i participan?ii la concurs se vor solu?iona pe cale amiabil? sau, ?n cazul ?n care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de c?tre instan?ele judec?tore?ti competente de sediul Organizatorului.

SEC?IUNEA 12. ?NTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul se va ?ntrerupe doar ?n caz de for?? major? sau printr-o decizie a Okazii.ro. Sunt considerate evenimente de for?? major?, f?r? a se limita la acestea, evenimente ca r?zboiul, revolu?ia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inunda?ia, incendiul, greva ?i ?ncetarea nelegal? a lucrului, emiterea de c?tre o autoritate competent? a unui ordin sau a oric?rui act cu caracter obligatoriu care ?mpiedic? desf??urarea activit??ii Okazii.ro.

SEC?IUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil ?n mod gratuit pe site-ul www.Okazii.ro pe toat? durata acestuia. Participarea la concurs implic? obligativitatea respect?rii tuturor prevederilor prezentului regulament.