Regulament concurs „Sezonul filmelor bune vine cu oferte si premii”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

?Sezonul filmelor bune vine cu oferte si premii?

Perioada concursului:18.02.2013 ? 28.03.2013

?

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului ?Sezonul filmelor bune vine cu oferte si premii? este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul ?n Bucure?ti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2, av?nd cod unic de ?nregistrare 24784959, ?nmatriculat? la registrul comer?ului sub nr. J40/19820/2008 (denumit? ?n continuare ?okazii.ro?).

Regulamentul oficial este ?ntocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din Rom?nia, fiind disponibil pe toat? durata desf??ur?rii concursului pe site-ul Okazii.ro, ?n sec?iunea Anun?uri ?i comunicate. Organizatorul ??i rezerv? dreptul de a modifica oricare din condi?iile stabilite ?n prezentul regulament, ?n orice moment, anun?and publicul despre aceste modific?ri, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SEC?IUNEA 2. LOCUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura pe internet prin intermediul paginii www.okazii.ro.

SEC?IUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desf??ura ?n perioada 18.02.2013 ? 28.02.2013.

SEC?IUNEA 4. DREPTUL ?I CONDI?IILE DE PARTICIPARE

Concursul ?Sezonul filmelor bune vine cu oferte si premii? este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au implinit v?rsta de 18 ani p?n? la data de 17.03.2012, reziden?i ?n Rom?nia, care au un cont de utilizator pe pagina de internet www.okazii.ro (denumi?i, ?mpreun?, ?n continuare ?Utilizatorii?). ?n cazul ?n care c??tig?torul premiului este o persoan? incapabil? din punct de vedere juridic aceasta este ?ndrept??it? s? intre ?n posesia premiului numai dup? ce a primit aprobarea scris? ?i semn?tura reprezentantului s?u legal (p?rinte, tutore etc.), fiind necesar? dovedirea de c?tre acesta a calit??ii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaz? a fi prezentat c?tre Okazii.ro.

La acest concurs nu pot participa angaja?ii Okazii.ro ?i ai celorlalte companii implicate ?n organizarea promo?iei, precum ?i membrii familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).

 

?n cazul particip?rii la concurs se consider? c? Utilizatorii cunosc ?i accept? prezentul Regulament.

SEC?IUNEA 5. MODUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

Ce trebuie s? faci:

1. Trebuie sa fii membru membru ?nregistrat al site-ului Okazii.ro.

2. ?n perioada 18.02.2013 ? 28.02.2013 cump?r? de pe site-ul www.okazii.ro produse apar?in?nd categoriilor de mai jos ?i intri automat in tombola pentru premii.

 

Categoriile de produse:
Televizoare LED http://www.okazii.ro/televizoare/led/?per_page=200&pret_min=300&state=1&fuzzy=0
Televizoare 3D http://www.okazii.ro/televizoare/3d/?per_page=200&pret_min=300&state=1&fuzzy=0
Televizoare LCD http://www.okazii.ro/televizoare/lcd/?per_page=200&pret_min=300&state=1&fuzzy=0
Media playere http://www.okazii.ro/media-player/?per_page=200&pret_min=200&state=1&fuzzy=0
DVD http://www.okazii.ro/dvd-player/dvd-playere/?per_page=200&pret_min=200&state=1&fuzzy=0
Blu ray http://www.okazii.ro/blu-ray-player/?per_page=200&pret_min=50&state=1&fuzzy=0
Camere video http://www.okazii.ro/marci-camere-video/?per_page=200&pret_min=200&state=1&fuzzy=0
Home cinema http://www.okazii.ro/home-cinema/sisteme-home-cinema/?per_page=200&state=1&fuzzy=0
Suporti si standuri TV http://www.okazii.ro/televizoare/suporti-standuri-tv/?per_page=200&state=1&fuzzy=0
Ochelari 3D http://www.okazii.ro/televizoare/ochelari-3d/

3. C??tig?torii concursului vor fi ale?i prin tragere la sor?i vineri, 1 martie 2013.

4. O persoan? poate c??tiga doar o singur? dat?, indiferent de num?rul de produse achizi?ionate.

SEC?IUNEA 6. PREMIILE OFERITE ?N CADRUL ACESTUI CONCURS

Premiile vor fi urm?toarele:

Locul 1 :

Sistem Home Cinema LG

http://domo.ro/Televizoare_&_Home_cinema/Sisteme_Home_Cinema/Sisteme_Home_Cinema_cu_DVD/LG/Home_Cinema_LG_HT306PD

Locul 2:

Media Player

http://domo.ro/Televizoare_&_Home_cinema/Playere_digitale/Multimedia_Playere/Philips/Media_Player_Philips_HMP3000_HD

Locul 3:

Cuptor cu Microunde si un bax de popcorn.

http://domo.ro/Masini_de_gatit_&_Hote/Cuptoare_cu_microunde/Cuptoare_cu_microunde_simple/Daewoo/Cuptor_cu_microunde_Daewoo_KOR-6L05

Nu se permite acordarea contravalorii ?n bani a premiilor oferite ?n cadrul acestui concurs ?i nici schimbarea premiilor ?ntre c??tig?tori.

C??tig?torul va putea ridica personal premiul de la sediul Netbridge Services S.R.L., cu o copie a c?r?ii de identitate ori premiul i se va trimite printr-un serviciu de curierat, caz ?n care Organizatorul va suporta cheltuielile de transport.

SEC?IUNEA 7. ANUN?AREA ?I ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acord? ?n urma tragerii la sor?i. Tragerea la sor?i, publicarea ?i anun?area c??tig?torilor vor avea loc ?n termen de 24 ore de la ?ncheierea concursului. C??tig?torii vor fi contacta?i prin telefon ?i vor primi un mesaj de ?n?tiin?are pe adresa de e-mail indicat? la ?nregistrarea pe site. Dac? ace?tia nu vor r?spunde la telefon ?i nici la e-mailul de anun?are a c??tig?torului, ?ntr-un termen de 3 zile de la primirea acestuia, premiul se anuleaz?. Utilizatorii vor trebui s? confirme calitatea de c??tig?tor prin intermediul unui mesaj prin e-mail, care s? cuprind? urm?toarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site ?i num?rul de telefon. Aceste date trebuie s? coincid? cu datele indicate la ?nregistrare pe site de c?tre c??tig?tor, iar ?n caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

?n cazul ?n care okazii.ro nu prime?te e-mailul de confirmare de la c??tig?tor ?n termen de trei zile de la anun?area c??tig?torului prin e-mail trimis de c?tre Organizator c?tre c??tig?tor, premiul se anuleaz?.

C??tig?torii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Ace?tia trebuie s? prezinte o copie de pe un act de identitate valabil, fie la data la care se prezint? la sediul Organizatorului ?n vederea ridic?rii premiului, fie curierului, ?n momentul livr?rii premiului c??tig?torului. ?n cazul livr?rii premiului, c??tig?torul va oferi curierului o copie de pe actul de identitate, copie care va ajunge la reprezentan?ii Organizatorului.

C??tig?torii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor ?n bani, sau ?n alte obiecte care are o valoare echivalent? cu valoarea premiului, ?i nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SEC?IUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SOR?I

Procedura tragerii la sor?i se va desf??ura ?n fa?a unei comisii formate din reprezentan?ii Organizatorului.

SEC?IUNEA 9. CONFIDEN?IALITATE

Okazii.ro se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Toate datele personale ale participan?ilor vor deveni proprietatea Okazii.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participan?ii la concurs sunt de acord ca datele personale s? le fie utilizate at?t pentru ac?iuni promo?ionale viitoare, f?r? alte pl??i sau obliga?ii, c?t ?i pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, dac? este cazul. Participan?ii la concurs sunt de acord c? okazii.ro poate utiliza datele cu caracter peronal ale Utilizatorilor ?n cadrul concursului prev?zut de acest regulament.

Participantii, incluz?nd ?i c??tig?torii accept? prin prezentul regulament ca numele, fotografiile ?i materialele filmate cu ei s? fie f?cute publice ?i utilizate ?n scop publicitar, f?r? alte obliga?ii.

Participan?ii la concurs se oblig? s? participe doar ?n nume propriu.

Participan?ii sunt de acord ?i se oblig? s? respecte toate drepturile de autor ?i orice alte drepturi de crea?ie intelectual? ale okazii.ro asupra tuturor materialelor puse la dispozi?ie de c?tre ?okazii.ro pe site sau pe Facebook pentru desf??urarea concursului, incluz?nd dar f?r? a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt con?inut. Participan?ii la concurs se oblig? s? nu fraudeze sau atace prin orice metode ?i ?n orice m?sur? sistemul sau mecanismele utilizate pentru desf??urarea concursului.

Participan?ii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris? adresat? c?tre okazii.ro, ?tergerea sau actualizarea datelor personale ?n conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SEC?IUNEA 10. LIMITAREA R?SPUNDERII

S.C. Netbridge Services S.R.L. se oblig? s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitul datorat pentru veniturile ob?inute de c?tre c??tig?tori ?n conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de orice alt? natur?, ?n leg?tur? cu acestea cad ?n sarcina c??tig?torilor.

Okazii.ro nu ??i asum? nici o obliga?ie pentru transmiterea ?i primirea mesajelor de confirmare privind c??tigarea concursului sau orice alte mesaje ?n leg?tur? cu desf??urarea concursului sau privind concursul, ?i nici pentru eventualele erori de transmitere ?i primire a acestor mesaje.

Okazii.ro ??i rezerv? dreptul de a lua orice fel de m?suri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz ?mpotriva concursului sau a desf??ur?rii acestuia.

Participan?ii sunt de acord ca ?n cazurile de for?? major? okazii.ro si / sau operatorii, directorii, angaja?ii, sucursalele, filialele ?i reprezentan?ii s?i, sunt exonera?i total de r?spundere. Cazurile de for?? major? includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de func?ionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa func?ionarii conexiunii la internet, lipsa func?ion?rii conexiunilor de telefon, viru?ii informatici, atacurile informatice de orice fel ?i interferarea cu programe informatice mali?ioase, accesul neautorizat ?n sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere pentru nicio alt? situa?ie asupra c?reia nu de?ine controlul.

In mod expres, participan?ii ?n?eleg si accept? c? okazii.ro este absolvit de orice r?spundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluz?nd dar f?r? a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect ?n legatur? cu concursul precum ?i din utilizarea site-ului ?n orice mod sau orice efecte juridice deriv?nd din aceasta.

Participan?ii sunt de acord ?i accept? c? toate facilit??ile concursului precum ?i premiile le sunt oferite ?a?a cum sunt?, ?a?a cum sunt diponibile? ?i le folosesc pe riscul lor propriu, iar okazii.ro nu poate fi tras la r?spundere ?n nicio m?sur? cu privire la premiile, sau utilizarea acestora ?i orice efecte juridice / economice deriv?nd din utilizarea acestora.

SEC?IUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii ap?rute ?ntre okazii.ro ?i participan?ii la concurs se vor solu?iona pe cale amiabil? sau, ?n cazul ?n care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de c?tre instan?ele judec?tore?ti competente de sediul Organizatorului.

SEC?IUNEA 12. ?NTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va ?ntrerupe doar ?n caz de for?? major? sau printr-o decizie a okazii.ro. Sunt considerate evenimente de for?? major?, f?r? a se limita la acestea, evenimente ca r?zboiul, revolu?ia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inunda?ia, incendiul, greva ?i ?ncetarea nelegal? a lucrului, emiterea de c?tre o autoritate competent? a unui ordin sau a oric?rui act cu caracter obligatoriu care ?mpiedic? desf??urarea activit??ii okazii.ro.

SEC?IUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil ?n mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro ?i la aceasta adresa pe toat? durata acestuia.

Participarea la concurs implic? obligativitatea respect?rii tuturor prevederilor prezentului regulament.

 

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu