Concurs de Ziua Îndrăgostiților pe Cadouri.Okazii.ro

~~~

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Tombola iubirii vă trimite la Barcelona”

Perioada concursului: 1 februarie – 14 februarie 2012

~

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Tombola Iubirii vă trimite la Barcelona” este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2, având cod unic de înregistrare 24784959, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/19820/2008 (denumită în continuare „Okazii.ro”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil pe toată durata desfăşurării concursului pe site-ul www.Okazii.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în orice moment, anunţand publicul despre aceste modificări, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura pe internet prin intermediul site-ului www.Okazii.ro.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 1 februarie – 14 februarie 2012.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul „Tombola Iubirii va trimite la Barcelona” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 ianuarie 2012, rezidenţi în România, care sunt înregistraţi pe site-ul www.Okazii.ro (denumiţi, împreună, în continuare „Utilizatorii”). În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană incapabilă din punct de vedere juridic aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai după ce a primit aprobarea scrisă şi semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore etc.), fiind necesară dovedirea de către acesta a calităţii sale de reprezentant, printr-un document ce urmează a fi prezentat Okazii.ro.

La acest concurs nu pot participa angajaţii Okazii.ro şi ai celorlalte companii implicate în organizarea promoţiei, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

În cazul participării la concurs se consideră ca Utilizatorii cunosc şi acceptă prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Ce trebuie să faci:

1.Trebuie sa fii membru membru înregistrat al site-ului Okazii.ro.

2. Cumperi cel puţin un produs de pe Okazii.ro, fiecare produs cumpărat de pe Okazii.ro constituie o şansă la concurs. Mai multe produse cumpărate, mai multe şanse de câştig.

3. Este interzisă crearea de mai multe conturi şi cumpărarea de produse fictive.

4. O persoană poate câştiga doar o singură dată, indiferent de durata concursului.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs şi nici schimbarea premiilor între câştigători.

Nr. Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Tipul premiului Valoarea premiului

în ron cu TVA inclus

1. City Break Barcelona Prin tragere la sorţi 1 City break

3 nopti de cazare cu mic dejun transport cu avionul

Taxe de bagaje

Pentru doua persoane

Perioada city break-ului urmeza sa fie stabilita cu castigatorul, dar nu mai tarziu de 9-12 martie 2012.

2800

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Premiul se acordă în urma tragerii la sorţi, in data de 15 februarie 2012. Tragerea la sorţi, publicarea şi anunţarea câştigătorului vor avea loc în termen de 24 ore de la încheierea concursului. Câştigătorul va primi un mesaj de înştiinţare pe adresa de e-mail indicată la înregistrarea pe site. Câştigătorului ii se va acorda premiul doar dacă va raspunde unui e-mail de confirmare/telefon de confirmare in termen de 3 zile de la transmiterea sa de catre reprezentantii Okazii.ro. E-mailul de anunţare a câştigătorului, trebuie să cuprindă următoarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site şi numărul de telefon. Aceste date trebuie să coincidă cu datele indicate la înregistrare pe site de către câştigător, iar în caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

În cazul în care Okazii.ro nu primeşte e-mailul de confirmare de la câştigător în termen de trei zile de la anunţarea câştigătorului prin e-mail trimis de către Okazii.ro către câştigător, premiul se anulează.

Câştigătorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie să prezinte o copie de pe un act de identitate valabil.

Câştigătorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiilor în bani sau în alte obiecte care au o valoare echivalentă cu valoarea premiului şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SORŢI

Procedura tragerii la sorţi se va desfăşura în faţa unei comisii formate din reprezentanţii „Okazii.ro”.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATE

Okazii.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001

Toate datele personale ale participanţilor vor deveni proprietatea Okazii.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participanţii la concurs sunt de acord ca datele personale să le fie utilizate atat pentru acţiuni promoţionale viitoare, fără alte plăţi sau obligaţii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca okazii.ro poate utiliza datele cu caracter peronal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament.

Participantii, incluzând şi câştigătorul, acceptă prin prezentul regulament ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu ei să fie făcute publice şi utilizate în scop publicitar, fără alte obligaţii.

Participanţii la concurs se obligă să participe doar în nume propriu.

Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de creaţie intelectuală ale okazii.ro asupra tuturor materialelor puse la dispoziţie de către okazii.ro pe site pentru desfăşurarea concursului, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt conţinut. Participanţii la concurs se obligă să nu fraudeze sau atace prin orice metode şi în orice măsură sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfăşurarea concursului.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată către Okazii.ro, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

S.C. Netbridge Services S.R.L. se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorilor.

Okazii.ro nu îşi asumă nici o obligaţie pentru transmiterea şi primirea mesajelor de confirmare privind câştigarea concursului sau orice alte mesaje în legătură cu desfăşurarea concursului sau privind concursul, şi nici pentru eventualele erori de transmitere şi primire a acestor mesaje.

Okazii.ro îsi rezervă dreptul de a lua orice fel de măsuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfăşurării acestuia.

Participanţii sunt de acord ca in cazurile de forta majora Okazii.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.Okazii.ro nu poate fi tras la răspundere pentru nicio altă situaţie asupra căreia nu deţine controlul.

In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Okazii.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand, dar fara a se limita la, pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Participanţii sunt de acord şi acceptă că toate facilităţile concursului, serviciile, precum şi premiile le sunt oferite „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt diponibile” şi participantii le vor folosi pe riscul lor propriu, iar okazii.ro nu poate fi tras la răspundere în nicio măsură cu privire la premiile, sau utilizarea acestora şi orice efecte juridice / economice derivând din utilizarea acestora.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Okazii.ro şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente de sediul S.C. Netbridge Services S.R.L..

SECŢIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va întrerupe doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Okazii.ro. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundaţia, incendiul, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Okazii.ro.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro pe toată durata acestuia.

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului regulament.

Update

Câştigătorul concursului „Tombola iubirii vă trimite la Barcelona” este Valentin Enache, username: tinutzulokazii.